Kladivo na dvounohý hmyz - Rudolf Jičín

Kniha, která se tímto vydáním dostává ke čtenáři, je svým způsobem neobvyklá. Jejím prostřednictvím se čtenářská veřejnost může blíže seznámit s velkou myslitelskou individualitou filosofa Rudolfa Jičína. Zatím se tento širšímu okruhu čtenářů neznámý filosof presentoval (kromě odborných prací z jiných oborů) pouze úvodem k vlastnímu překladu díla Oswalda Spenglera Člověk a technika a několika časopiseckými úvahami.

Rudolf Jičín (1933-2011) patřil bezesporu k největším myslitelským duchům druhé poloviny minulého století a počátku století našeho. Královéhradecký rodák, který v letech 1952-1957 studoval na FF UK v Praze historii, filosofii a moderní logiku (doktorát z filosofie skládal u prof. J. L. Fischera v r. 1970), byl svérázným a značně nonkonformním myslitelem, břitkým glosátorem a svérázným humoristou, který udivoval své okolí pregnantními filosoficko-sociologickými postřehy, které zhusta zaznamenával a soustřeďoval ve svých dílech, jež on sám považoval více méně za nepublikovatelná. Jako by svou tvorbou naplňoval Nietzscheovu tezi o Hyperborejcích a lidech posthumně se rodících...

Holocaust pod lupou - nová kniha od guidemedia etc

Práce Holocaust pod lupou vyšla jako vůbec první titul z řady Holocaust Handbook Series, která již čítá 38 odborných publikací (a další jsou v přípravě). Tato kniha se považuje obecně za jedno z nejlepších a nejdůležitějších děl revizionizmu holocaustu.

Ačkoliv bylo první vydání publikováno zhruba před 20 lety, oficiální historiografie se dodnes nezmohla na žádnou relevantní odpověď a její pozice je již naprosto neudržitelná.

Byl jsem osobním strážcem Adolfa Hitlera - Rochus Misch

Jmenuji se Rochus Misch a je mi osmdesát osm let. Bydlím ve vilce v Rudowě, v rezidenční čtvrti Berlína.

Žiji sám. Moje žena Gerda byla dlouho nemocná a před šesti lety zemřela. Vlastní dcera mě nechce vídat. Někdy mi zavolá k narozeninám, a to je všechno. Dnes chci podat svědectví, vylíčit svůj život, a pokud mi to paměť dovolí, vyprávět do všech podrobností, jak se takový třiadvacetiletý mladík jako já dostal na pět let do těsné blízkosti Hitlera. Od května 1940 až do jeho sebevraždy 30. dubna 1945.

Po celé ty roky jsem byl členem nejužší Führerovy stráže. Patřil jsem ke skupině osobních strážců, která sestávala z dvacítky mužů a nazývala se Begleitkommando Adolf Hitler (SSBegleitkommando des Führers). Celých pět let války jsem dohlížel na jeho bezpečí, předával jsem depeše, dopisy a zprávy a v budově kancléřství jsem pracoval i jako telefonista. A poslední týdny války jsem prožil v osobním bunkru toho, jehož ti nejstarší z nás oslovovali „veliteli".

Osud odbojové organizace Černý lev 777 - Tomáš Bursík

Odbojovou aktivitu organizace Černý lev 777 lze řadit v československém kontextu na roveň činnosti například skupiny bratří Mašínů a jiných osob, které se rozhodly proti komunistickému režimu vystoupit se zbraní v ruce. Jiří Řezáč , Jaroslav Sirotek a Bohumil Šíma – hlavní představitelé organizace Černý lev 777 – a jejich společníci odpověděli na komunistickou doktrínu třídního boje stejnou mincí a rozhodli se pro aktivní odboj. Přestože jejich čin nijak vážně s režimem nepohnul, zaslouží si naši pozornost. A jejich aktivity mohou být inspirací pro společnost žijící v područí totalitní moci.

Všichni mladí mužové z organizace Černý lev 777 vyšli z poměrně skromných poměrů, výchovou byli naučeni spoléhat se především sami na sebe. I jim zasáhl do života komunistický převrat v únoru roku 1948. Velká omezení v možnostech soukromého podnikání, hospodaření na vlastní půdě, zásahy komunistické moci do života jednotlivce – kvůli těmto věcem nechtěli zůstat lhostejnými ve vztahu k rodné zemi. Naději v nich posilovala i víra, že západní demokratické země nenechají střední Evropu na holičkách a vypukne třetí světová válka, jež Československo osvobodí z područí Sovětského svazu.

Přednášky o holocaustu od Germara Rudolfa vyšly knižně

Přednášky o holocaustu
Sporné otázky pod křížovým výslechem
autor: Germar Rudolf
cena: 399,- Kč (pro národní demokraty 350,- Kč)
rozměr: 15×23
vazba V2, 432 stran
ISBN 978-80-905861-4-7

objednávejte na abbartos@yahoo.com nebo na http://eshop.guidemedia.cz/historie-a-politika/14347/prednasky-o-holocaustu-germar-rudolf-217465.htm

Rakovského protokoly - J. Landowsky

Během polního tažení do Sovětského svazu dorazil jeden dobrovolník španělské Modré divize k jakési selské usedlosti hluboko v ruském vnitrozemí. V objektu objevil mrtvolu dlouholetého lékaře NKVD, dr. Josefa Landovského. Při prohlídce těla našel několik hustě popsaných sešitů, obsahujících zřejmě důležité zápisky. Ty pak byly později v roce 1950 přeloženy do španělštiny a vydány Mauriciem Carlavillou pod titulem „Sinfonia en Rojo Mayor“.

Kniha, jejíž obsah začal vyvolávat znepokojující účinky na veřejnost, byla jistými silami okamžitě skoupena a zmizela z trhu. Pravou senzací a vlastním jádrem knihy byly protokoly o výslechu bývalého sovětského vyslance v Paříži, žida Christiana Jureviče Rakovského (narozený jako Chaim Rakeover r. 1873), který byl jako starý bolševik trockistického ražení v rámci velké čistky zatčen, avšak zcela výjimečně ušel jinak běžné likvidaci. Proč? Odpověď na to je možné dostat při pozorném čtení protokolů.

Dolejšího „Analýza 17. listopadu...“ jako příklad teorie spiknutí - Lukáš Kantor

V předkládané práci jsme se věnovali rozboru vybraných dvou navazujících částí tzv. „Analýzy 17. listopadu“ (dále jen Analýza) od Miroslava Dolejšího. Uvedený text představuje známou a možno říci i relativně sofistikovanou konspirační teorii o Chartě 77 a sametové revoluci. Naší výzkumnou otázkou bylo v této souvislosti zjistit, co z Analýzy tvoří fakta, respektive více či méně pravděpodobné domněnky, popřípadě prokazatelné omyly či dokonce záměrné dezinformace. Postupovali jsme přitom metodou konfrontace Analýzy s všeobecně přijímanými zdroji, zejména pracemi historiků a politologů, ale i výpověďmi přímých účastníků tehdejších událostí.

Analýza jako celek trpí hlavně dvěma zásadními nedostatky - Dolejší jednak většinu svých tvrzení nijak nedokazuje (to jsme se tedy pokusili udělat za něj) a navíc je předkládá až příliš tezovitě (například složitému problému vztahu StB a Charty 77 věnuje pouze tři až čtyři odstavce). Projevuje také tendenci vidět za vším nějaký skrytý plán, často dokonce mnohaletý a v některých případech i ne zcela logický. V tom je plně poplatný základních znakům teorií spiknutí.

Ministerstvo strachu? - Alojz Lorenc

S bývalým prvním náměstkem Federálního ministerstva vnitra, generálporučíkem Bezpečnosti ing. Alojzem Lorencem, CSc., jsem se měl setkat jednu letní sobotu v devět hodin dopoledne před Domem novinářů, v němž sídlí i vydavatelství Tatrapress.

Tvářil jsem se, že čtu noviny, ale ve skutečnosti jsem sledoval levou stranu malého náměstí, odkud měl vrchní velitel tajného impéria bývalé Československé socialistické republiky přijít. Z blízkého Kapucínského kostela se právě vyhrnuli účastníci mše.

Generála jsem neznal. Uvažoval jsem, jak asi vypadá. Představoval jsem si rázného robustního bezpečáka s tvrdou, odměřenou tváří, nelítostným pohledem. Zatím se postava takového druhu na náměstí nevyskytovala...

Mnozí z nás, kteří jsme za normalizace přicházeli do styku s „tvrdou pěstí dělnické třídy“, jsme se shodli v názoru, že estébáci byli většinou lidé, kteří budovali své štěstí na neštěstí jiných. Státní bezpečnost již od svého vzniku šířila mezi lidmi hrůzu a strach. Ze začátku byli do jejích řad vybíráni většinou oddaní, nemyslící fanatikové, někteří z nich se v praxi řídili výrokem římského tyrana Caliguly: Ať mne nenávidí, hlavní je, že se mne bojí!

Ochránci budování socialismu v letech 1948-1968 „odhalili“ víc než 200 tisíc nepřátel krásnějších zítřků. V jáchymovských a příbramských táborech hynulo 35 tisíc novodobých otroků. Čtyřicet tisíc osob bylo odsouzeno k trestu vyššímu než deset let. Podle paragrafu 231 zákona č. 48 Sb. – pověstného to zákona na ochranu republiky, bylo 232 lidí odsouzeno k trestu smrti (178 popraveno). Osm tisíc vězňů bylo ve vězení ubito nebo zemřelo na následky vězení.

Příčiny úspěchu proizraelské lobby ve Spojených státech - Mgr. Jakub Záhora

Proizraelská lobby ve Spojených státech významně ovlivňuje americkou zahraniční politiku ve prospěch státu Izrael. Této problematice je věnována řada prací, naprostá většina se však jen velice zběžně věnuje faktorům, které činí lobby tak vlivnou. Cílem předkládané bakalářské práce Příčiny úspěchu proizraelské lobby ve Spojených státech je alespoň částečně tuto mezeru zaplnit.

Práce stručně popisuje rozsah americké pomoci Izraeli v ekonomické, vojenské i diplomatické rovině a následně ukazuje, že poskytování této podpory nemůže být uspokojivě vysvětleno morálními imperativy či strategickým významem spojenectví pro USA, nýbrž že je do značné míry výsledkem působení proizraelské lobby. Následně se práce věnuje již samotným příčinám úspěchu této lobby.

Ekonomie v zrcadle vývoje české ekonomiky - Jan Kukačka

Teto sborník příspěvků Jana KUKAČKY byl sestaven z jeho článků, otištěných v letech 1997-2006 v nezávislém čtvrtletníku (do r. 1998 měsíčníku) Svobodné noviny.

Všechny texty se týkají ekonomických přeměn, jež se u nás uskutečňují od listopadu 1989. Na tématech, která přináší každodenní život, se autor pokouší o nalezení příčin ekonomických problémů, jež nejsou na první pohled viditelné. Tomuto zaměření odpovídá jak způsob vyjadřování, tak i rozsah článků: Jsou psány tak, aby jim porozuměl i člověk bez ekonomického vzdělání, a vždy vycházejí z průpravných studií.

Většina publikovaných příspěvků se zabývá problémy makroekonomiky, o níž tak rádi a zdánlivě zasvěceně hovoří ve sdělovacích prostředcích přední činitelé různých politických stran. Články se snaží být objektivní bez ohledu na to, která z těchto stran je momentálně u moci.

Syndikovat obsah